Compositions of Prof. Mysore V. Ramarathnam

 

 

 

1      rAga – tODi,  tALa – rUpaka – Composition in Kannada. 2

2      rAga -  sAveri,  tALa - Adi – Composition in Sanskrit 5

3      rAga – bhairavi, tALa - Adi – Composition in Sanskrit 7

4      rAga – aabhEri, tALa - Adi – Composition in Sanskrit 10

5      rAga – aabhOgi,  tALa - Adi – Composition in Kannada. 13

6      rAga – reetigauLa, tALa - Adi – Composition in Sanskrit 16

7      rAga – suraTi, tALa - miSra laghu (CApu) – Composition in Sanskrit 19

8      rAga kEdAragauLa     tALa  Adi – Composition in Kannada. 22

9      rAga – aThANa, tALa - Adi – Composition in Kannada. 25

10        rAga – pUrvikalyANi, tALa - misra chApu – Composition in Sanskrit 27

11        rAga – ShaNmukhapriya, tALa - Adi – Composition in Telugu. 30

12        rAga – vAcaspati, tALa - Adi – Composition in Sanskrit 33

13        rAga – kalyANi, tALa - khaMda chApu – Composition in Telugu. 36

14        rAga- Hindola tAla- Adi – Composition in Kannada. 39

15        Raga- cHrakavaka tAla: Adi Composition in Sanskrit 42

16        Raga: karaharapriya tAla: Adi Composition in Telugu. 45

17        Raga: ManirRangu, tAla: Adi Composition in Sanskrit 47

18        Raga – kAmboji – tAla – misracApu – Composition in Sanskrit 50

19        Raga – yadukulakAmboji, tAla – rUpaka – Composition in Sanskrit 52

20        Raga – nAtakuranji, tAla – rUpaka  - Composition in Sanskrit 54

21        Raga – SaMkarABaraNa, tAla – cApu, Composition in Sanskrit 56

22        Raga – aAraBi, tAla – Adi- Composition in Sanskrit 59

23        Raga– SaMkarABaraNa, tAla – Adi, Composition in Sanskrit 62

24        Raga – kAmavardhini, tAla – Adi Composition in Sanskrit 65

25        Raga – latAngi, tAla – Adi, Composition in Sanskrit 68

26        Raga – madyAmAvati, tAla – Adi, Composition in Sanskrit 71

 

 

 

rAga – tODi,  tALa – rUpaka – Composition in Kannada

 

8 hanumatODi mEla

Aa: S R1 G2 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

 

pallavi

karuNisu pramatha gaNapatE kAmitagaLa koDuva dEva || (karuNisu)

 

anu pallavi

karikalabhamukha gauri tanaya bhaktara poreva parama dayAkara (karuNisu)

 

caraNa

kamanIya caturbAhu kamalAyata lOcana

pASAMkuSadhara parama pavitra viGnanivAraka rAmakaRArcita || (karuNisu)

 

Notations:


     


rAga -  sAveri,  tALa - Adi – Composition in Sanskrit

15 maayamaaLava gowLa janya

Aa: S R1 M1 P D1 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

 

pallavi:

kaMci kAmAkShi kAvyAlApa vinOdini |

paMcabrahmarUpiNi saMtataM ciMtayE || (kaMci)

 

anu pallavi:

paMcabhUtESvari SaMbhumOhini |

paMcayaj~JapriyE mAtaMga vadanE || (kaMci)

 

caraNa:

satyaj~JAnAnaMda sadgati pradAyini |

satyavratAya paMcAShatpITha rUpiNi |

sanakAdivaMdita sAmagAna priyE |

sarvalOka vaSaMkari rAmanutE || (kaMci)

 


 

rAga – bhairavi, tALa - Adi – Composition in Sanskrit

 

20 naTabhairavi janya

Aa: S R2 G2 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

 

pallavi:

SaMbhO saMkara SaSAMka SEkhara

mAyA nivAraka tava SaraNaM (SaMbhO)

 

anu pallavi:

praNatArthihara prabhO dEvagaNArcita

praNavAkAra jaTAjUTadhara ||  (SaMbhO)

 

caraNa:

cidAnaMdarUpa tAMDavapriya

sadAmOdakara Sritajana maMdAra

kASI purAdhISa kaivalyaprada

pASamOcana rAmanuta ||

 


 


rAga – aabhEri, tALa - Adi – Composition in Sanskrit

 

22 karaharapriya janya
Aa: S G2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

pallavi:

EkAMmrESvara manOllAsini rAkA SaSi vadane pAhi jagajjanani (EkAMmrESvara)

 

Anu pallavi:

sakalAgama maMtra taMtra svarUpiNi cidrUpa vilAsini viSvajanani ”

 

caraNa:

sthUla sUkShma OMkAra rUpiNi phAlalOcani dharmasaMvardhini

varapradAyini madhura bhAShiNi rAmakarArcita kAMcIpuravAsini ”

 
rAga – aabhOgi,  tALa - Adi – Composition in Kannada

22 karaharapriya janya
Aa: S R2 G2 M1 D2 S
Av: S D2 M1 G2 R2 S

 pallavi

paripAlisau jananI paramESvarI  |

j~jAnaMdamayE vEdAgamasArE || (paripAlisau)

 

anu pallavi

paramakRupA sAgari pApavimOcani |

paramArthavanu paDeyalanugrahisi || (paripAlisau)

 

caraNa

sAmagAnapriyE SivakAmini |

kAmakAmyapradE SabdArtharUpiNi ||

rAmakarArchita caraNAraviMde |

padmAmkuSadhare cAmuMDAMbike || (paripAlisau)


 

 

 


rAga – reetigauLa, tALa - Adi – Composition in Sanskrit

 

22 kharaharapriya janya
Aa: S G2 R2 G2 M1 N2 D2 M1 N2 N2 S
Av: S N2 D2 M1 G2 M1 P M1 G2 R2 S

 

pallavi:

SrI kAmakOTi pIThasthite kAmAkShi |

namAmi SailasutE lalitE || (SrI)

 

anu pallavi:

EkAMmrESvara manOllAsini |

hrIMkArArNava maNikuMDala dhare ||

lOkapAlini kapAla SUlini |

bhukti mukti phaladAM abhIShTa j~jAnapradAM SivakAMtAM || (SrI)

 

caraNa:

sAmagAna priye bAlE |

sUkShmarUpE guNaSIlE  ||

vanajAsanAdi pUjitapadE |

padminI praNavarUpiNi rAmanutE || (SrI)


 

 

 


 

 

 

rAga – suraTi, tALa - miSra laghu (CApu) – Composition in Sanskrit

 

pallavi

jyOtirmaya rUpAya saMkEruha lOcanAya |

vArijabhava vaMditAya cidAnaMda svarUpAya ||

 

anu pallavi

kArtikEyAya varENyAya praNatArthiharAya |

rAgadvESha vinASAya jagatpUjya caraNAya ||

 

caraNa

sanakAdi vaMdita ShaTkirITa dharAya |

anAthanAthAya apramEyAya ||

manOratha phalapradAya parabrahmasvarUpAya |

rAmakarArcita dEvasEnESAya ||

rAga kEdAragauLa     tALa  Adi – Composition in Kannada

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

 

pallavi:

girirAja kumAri murahara sOdari | poreyammanu tAyE gauri ||

 

anu pallavi:

parama kalyANi varadE SukapANi | paraSivadayite pAvanagAtrE ||

 

caraNa:

varadAbhaya karapallavayute | karunAmRutavarShiNi aMba ||

nArAyaNi nAgabhUShaNa rANi | parASakti rAmanute ||

 
 

 

 

 

rAga – aThANa, tALa - Adi – Composition in Kannada

 

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 M1 P N3 S
Av: S N3 D2 P M1 P G3 R2 S

 

pallavi:

parAtpara parama dayAkara parAMbarisi nI salahayya doreye || (parAtpara)

 

anu pallavi:

sarasija nEtra parama pavitra nArada sEvita sadguNa sAMdra || (parAtpara)

 

caraNa:

paripari vidhadali kari moreyiDutire tvaritadi baMdu nI karuNisalillavE?

kShIrasAgaraSayana SaradiMdu nibha vadana SaraNagatavatsala rAma karArcita
 || (parAtpara)

 


 


 rAga – pUrvikalyANi, tALa - misra chApu – Composition in Sanskrit

 

53 gamanashrama janya
Aa: S R1 G3 M2 P D2 P S
Av: S N3 D2 P M2 G3 R1 S

 

pallavi:

kaumAri kalikalmaSha nASini |

kanakAdrivAsini pAhi janani || (kaumAri)

 

anu pallavi:

brahmavidyAdAyini kaulini |

bhavabaMdha vinASini pApaSamani ||

sAmrAjyadAyini sRuShTyAdikAriNi |

sarvamaMtrarUpiNi vidrumapASini || (kaumAri)

 

caraNa:

paMcadaSAkShari pAMDyakumAri |

parama kalyANi maMdagamani ||

tatakiTa takadhimi tALavinOdini |

rAma karArcita prakaTa yOgini || (kaumAri)

  

 

 rAga – ShaNmukhapriya, tALa - Adi – Composition in Telugu

 

56 shanmugapriyaa mela
Aa: S R2 G2 M2 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M2 G2 R2 S

 

pallavi

ShaDAnana moraliDina nApai karuNa jUDarAdA vAdA ||

 

anu pallavi

mRuDANisuta nannu brOva samayamidi |

suramuni sannuta dEvasEnA priya ||

 

caraNa

gati nIvEyani kOrina nannu kRutakRutyunigAviMpa |

patitapAvana varaSikhivAhana rAmakarArcita citsvarUpa ||

 rAga – vAcaspati, tALa - Adi – Composition in Sanskrit

 

64 vaacaspati mela
Aa: S R2 G3 M2 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M2 G3 R2 S

 

pallavi:

pAmara jana pAlini jananI |

SrI mahAdEva mahite tAraka Subha carite ||

 

anu pallavi:

vimala hRudaya dharmasaMvardhini dhanini |

SyAmale gauri SrIkari durita bhaMjani niraMjani ||

 

caraNa

padmanAbha sOdari pAlaya saMkari |

tAmarasa padayugaLe jaganmOhini ||

sAdhujana vinuta saMgIta priye |

sadA bhUmisuta rAmanute || rAga – kalyANi, tALa - khaMda chApu – Composition in Telugu

 

65 mEcakalyaaNi mEla
Aa: S R2 G3 M2 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

 

pallavi

patita pAvana ninnu brati mAlivEDitini |

kShitilOna rakShiMpa gati nIvegAkevaru || (patita)

anu pallavi

nata janArthihara rAjanyuDau ninnu |

bhAgavata priyuDani pADi pogaDagalEdA || (patita)

caraNa

daSamukha mardana bhRugusuta rUpa |

kuSalava janaka Sukhamukha vinuta ||

parama kRupAkara akaLaMka rUpa |

rAmakarArcita Agama sannuta || (patita)

 
 

 

 

rAga- Hindola tAla- Adi – Composition in Kannada

 

20 naTabhairavi janya
Aa: S G2 M1 D1 N2 S
Av: S N2 D1 M1 G2 S

 

pallavi

ninnana Mbidenayya – nIrajAkSha |

sanakAdi munivaMdya – madanagOpAla || ni ||

anu pallavi

maMdahAsa vadana - akShaya Paladane |

kRupe mADu sirivallabha SaMKacakradhara || ni ||

caraNa

maMdaradhara SrI – rukmiNIlOla |

madhusUdana - muraLI gAnavinOda ||

BavabaMdhanadalli baLalutiruvenaiyya |

rakShisennanu kRuShNa – rAmanuta || ni ||

 Raga- cHrakavaka tAla: Adi Composition in Sanskrit

 

16 cakravaakam mela
Aa: S R1 G3 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R1 S

 

pallavi

madhurApurI nilayE – mAtaMgi – aniSaMmAmava mInAkShI ||

anu pallavi

biMdumaMDala vAsinI vAgISvarI - akacaTatapAdivarNE aparNE ||

madhuragAna saMgita rarasike – kAtyAyani, dharmasaMvardhani || madhurA ||

caraNa

carAcarAtmaka prapaMca jananI - sauBAgyadAyini hrIMkArarUpiNi ||

rAmakarArcita PalapradAyini - parama kalyANi SivacinmAlini ||

SivaSaila rAjasutE kaumAri - vidruma pAsini || madhurA ||

 

 


 

 

Raga: karaharapriya tAla: Adi Composition in Telugu

 

22 kharaharapriya mEla
Aa: S R2 G2 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

 

pallavi

paraMdhAmavati Sivayuvati aMba - bAlEMduSEkhari namastE namastE || pa ||

anu pallavi

carAcaRatmaka prapaMca janaNi - ravicaMdra tEjaH prakASini SUlini || pa ||

caraNa

bhUsurAdyakhila jana saMpUjita - mANikya bhUShiNi vara pradAyini ||

trikONa vAsini guruguha janani - rAmakarArcita hRudvAsini || pa ||

 

 


Raga: ManirRangu, tAla: Adi Composition in Sanskrit

 

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 G2 R2 S

 

pallavi

rAmaM ravikula jalanidhi sOmaM - kAmanirjita rUpaM BajEhaM SrI || rA ||

anu pallavi

paripUrNa kAruNya pArAvAraM - sarasijanEtraM parama pavitraM ||

BAratI, ramA, gaurI  ramaNa svarUpam vAtAtma jASritam SrI || rAmaM ||

caraNa

BAgavatapriya SrIkaraM - karadhRuta vaiShNava cApaSaraM |

rAgayuta sadBaktahitaM – BaktadAnanipuNaM ||

nAgarAja ajarrudrAdi sEvitaM - vEdavEdaMta veDya rUpaM |

nAgavarada nAnAlaMkAra BUShitaM - dASarathi sannutaM ||

 

 


 

 

Raga – kAmboji – tAla – misracApu – Composition in Sanskrit

 

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 G3 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3. P. D2. S

 

pallavi

sOmasuMdare SvaramahitE - dharmAdi purushArthadAyini pAhimAM kAmAkShi ||

 

anu pallavi

karmaj~JAnayOgarUpiNi nAmarUpa prapaMca vihArini |

kAmakOTi pIThanivAsini - BUsurAdi saMpUjita caraNE || aMba ||

 

caraNa

sarasijAsana pUjita padE - sarvaSAstra svarUpiNi BavAni  ||

brahma vidyA pradAyini |

BavabaMdha vinASini - maMdAra kusumapriYe rAmanutE ||

 

 


 

 

 

 

 

Raga – yadukulakAmboji, tAla – rUpaka – Composition in Sanskrit

 

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

 

pallavi

paradEvatE SivasahitE - sAdhujana cittavRuttE |

paramAtma prakASini – mAM pAhi satataM  ||

 

anu pallavi

haribrahmEMdrArcita – nAmarUpaprakASini |

SarvANi SivaSaMkari - SaraNAgata vatsalE || pa ||

 

cArana

karma j~jAna vidAyini - BramAtma ka viSvajanani |

ravitEja prakASini - rAjIva lOcanE ||

rAkASaSivadanE aMba - ramaNIya kuMdaradanE |

rAmakarAcita vEdaSAstra nipuNE ||

 

 


 

 


 

Raga – nAtakuranji, tAla – rUpaka  - Composition in Sanskrit

 

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 G3 M1 N2 D2 N2 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 M1 G3 M1 P G3 R2 S

 

pallavi:

 

pAlayamAM SrI SAradE  - sarasijAsana priyE aMbA || pAlaya ||

 

anu pallavi:

trilOkajanani jaganmOhini – naLinAyatanEtri aMbA |

Agamavidita sucarite - SRuMgarinivAsini aMbA || pAlaya ||

 

caraNa:

Adi Sakti lalitE - karuNArasaBaritE aMbA |

sadAnugrahamOdita - cidAnaMdalAsyapriye ||

nAdAMtavihAriNi - vEdaSastra viSvAsini |

rAmakarAcita – vINAgAnavinOdini || pAlaya ||

 

 

 

 

 

Raga – SaMkarABaraNa, tAla – cApu, Composition in Sanskrit

 

29 dheera shankaraabharaNam mela
Aa: S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

 

pallavi:

 

SaMBO mahAdEva pAhimAM - cidvilAsa suMdaresa || SaMBO ||

 

anu pallavi:

 

sadBakta manOBiShTaprada - hrIMkArasaMBUta tatvasvarUpaprakASaka |

ArUDha vRuShavAha - tripurahara || SaMBO ||

 

caraNa:

nAradAdinuta SyAmalagatra  - j~jAnapradhAnarUpa viSAlAkShi paramESa | 

SaMkarABaraNa rAgapriya brahmakapAla SUladhara

rAmakarArcita paMcatanmAtrAdhISa dayAnidhE SrI || SaMBO ||


 

Raga – aAraBi, tAla – Adi- Composition in Sanskrit

 

29 deera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 M1 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

 

pallavi:

sarasvati sakala kala nipuNE - surapUjitE svarAtmikE aMba || sa ||

 

anu pallavi:

surucira navaratna pIThasthitE - varatripura suMdari sarvavidyAtmikE || sa ||

 

caraNa:

AdiSakti sakalAgaman nipuNE - AdhyAtma rUpiNE SyAmale |

padmalOcani SuBapradAyini - padmasaMBava priyE rAmanutE || sa ||

 

 


 

Raga– SaMkarABaraNa, tAla – Adi, Composition in Sanskrit

 

29 dheera shankaraabharaNam mela
Aa: S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

 

pallavi:

SaMkarAcAryamanisaM ciMtayEhaM SrI || SaM ||

 

anu pallavi:

muktiprada BavAbdhitArakaM - brahmaj~jAnaBodhacaturaM |

akShamAlikAdhara yativaraM - SRuMga SailapIThavAsita Sri || SaM ||

 

caraNa:

paramAdvaita tatvasvarUpaM – karadhRutadaMDakamaMDaliSOBitaM |

surAdi rAjaBavita - saccidAnaMda svarUpa |

sarvaj~jpIThasthitaM - rAmakarArcita SrI || SaM ||

 

 

 


 

 

 

 

 

Raga – kAmavardhini, tAla – Adi Composition in Sanskrit

 

pallavi:

madhurApurI nilayE mAtaMgi - ASritakalpatikE namastE || ma ||

 

anu pallavi:

biMdumaMDalavAsini Bargavi - trikONavAsini mahiShaBaMjani || ma ||

 

caraNa:

carA carAtmaka prapaMca janani - navacakra svarUpAvatAriNi |

rAmakarArcita muktidAna nipuNE - paramakalyANi paramESvari || ma ||

 

 

 


 

Raga – latAngi, tAla – Adi, Composition in Sanskrit

 

63 lataangi mEla
Aa: S R2 G3 M2 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M2 G3 R2 S

 

pallavi:

SritaPaladAyaki, duritApahAriNi |

jAgusEya taramA, nI prApukOriti || Srita ||

 

anu pallavi:

patitapAvani nIlOtpalAMbike |

kAtyAyani, tripurESvari aMbA || Srita ||

 

caraNa:

kamanIyatara guruguha janani |

nEmAMbari, nI pAdamula nammiti ||

karuNarasalahari, SivakAmESvari |

BaktamanOllAsini, rAmakarAcita ||


 


 

 

 

 

 

 

 

Raga – madyAmAvati, tAla – Adi, Composition in Sanskrit

 

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R2 S

 

pallavi:

veMkaTaSailapate pAhimAM kaivalyaprada PaladaM SrI  || veM ||

 

anu pallavi:

paMkajAsana pramuKAdi sEvita - vaikuMTha mAdhava padmAvatI ramaNa || veM ||

 

caraNa:

maMdahAsavadana - SEshAdri nivAsa |

SaMKa cakradhara - SatakOTi sUryatEja ||

nigamAgama vEdya -  dIna janAdhAra |

lOkaika pAvana – rAmakarArcita || veM ||